Regulamin obiektu

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to nam uniknąć nieprzyjemnych sytuacji oraz skoncentrować się na zapewnieniu komfortowego i miłego wypoczynku.

Spis regulaminu

§1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialność oraz zasady przebywania na terenie obiektu GRANADA Pensjonat & SPA obejmującego Budynek Główny, Apartamenty oraz Domki (zwanego dalej: Obiektem) i jest integralną częścią umowy (zwanej dalej: Umową), do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej przy recepcji w Budynku Głównym. Podpisując kartę pobytową, gość Obiektu (zwany dalej: Gościem) potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.
 2. Obiekt prowadzony jest przez osobę fizyczną zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7951289417, REGON: 891515493, adres do doręczeń: ul. Łężyce 48, 57-340 Duszniki-Zdrój, e-mail: recepcja@pensjonatgranada.pl, tel.: +48 74 866 01 21.
 3. Regulamin dostępny jest: (I) na stronie internetowej www.pensjonatgranada.pl, (II) w recepcji Obiektu (zwanej dalej: Recepcją) oraz (III) w każdym pokoju, w znaczeniu pokoju pensjonatu w Budynku Głównym, apartamentu w budynku Apartamentów, lub mieszkania w budynku Domków (zwanym dalej: Pokojem).
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości.
 5. W dalszej części Regulaminu określenie „Obiekt” oznacza – w zależności od kontekstu – GRANADA Pensjonat & SPA albo właściciela wskazanego w ust. 2 powyżej.

§2 Zawarcie Umowy za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego (Umowa zawierana na odległość)

 1. W celu dokonania rezerwacji na odległość (zwanej dalej: Rezerwacją) Gość jest uprawniony do zawarcia Umowy z Obiektem za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Obiektu (zwanego dalej: Systemem), dostępnego na stronie internetowej: www.pensjonatgranada.pl.
 2. Gość dokonuje rezerwacji w Systemie poprzez wykonanie wskazanych przez System czynności, w tym wypełnienie formularza rezerwacyjnego (zwanego dalej: Formularzem). Podanie danych osobowych Gościa w formularzu jest niezbędne w celu możliwości skorzystania z niego i dokonania Rezerwacji.
 3. Gość ma możliwość wyboru oferowanych usług, w tym standardowych noclegów oraz pakietów, a także usług dodatkowych.
 4. Ceny przedstawione w Systemie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Za usługi nieobjęte Rezerwacją Gość uiszcza należność bezpośrednio w Obiekcie.
 5. Po dokonaniu Rezerwacji, Obiekt prześle na wskazany przez Gościa adres e-mail potwierdzenie dokonanej Rezerwacji, określające m.in. dane Gościa, Obiektu, opis zamówionej oferty, ważność oferty oraz wysokość zadatku na poczet ceny za zarezerwowane usługi (zwanego dalej: Zadatkiem) albo całej ceny do zapłaty. Zadatek albo cała cena za zamówione usługi (w zależności od wybranej oferty) winny zostać zapłacone w terminie wskazanym w potwierdzeniu Rezerwacji.
 6. Uiszczenie przez Gościa zadatku albo całej ceny, w zależności od wybranej oferty, w wyznaczonym terminie jest warunkiem zawarcia Umowy.
 7. Zapłata zadatku albo całej ceny jest dokonywana za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów płatności:
  a) systemu płatności online tpay.pl, do którego Gość zostanie przekierowany w trakcie dokonywania Rezerwacji w Systemie. Gość nie ponosi dodatkowych opłat za dokonanie płatności przez system płatności online tpay.pl. Obiekt nie jest właścicielem ani operatorem systemu płatności online tpay.pl. Gość powinien zapoznać się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez operatora tpay.pl.
  b) tradycyjnego przelewu bankowego na numer konta wskazany w wysłanym do Gościa Potwierdzeniu Rezerwacji.
 8. Umowę pomiędzy Gościem a Obiektem uznaje się za zawartą z chwilą zapłaty przez Gościa zadatku albo całej ceny, w zależności od wybranej oferty.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Gościowi treści zawieranej na odległość Umowy następuje poprzez: (1) udostępnienie Regulaminu na stronie Systemu w formie możliwej do pobrania przez Gościa, oraz (2) przesłanie Gościowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem Rezerwacji. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie.
 10. Brak wpłaty przez Gościa zadatku albo całej ceny, w zależności od wybranej oferty, w terminie wskazanym w potwierdzeniu Rezerwacji uznaje się za rezygnację z dokonanej Rezerwacji, co skutkuje niezawarciem Umowy między Gościem i Obiektem.
 11. Jeżeli oferta lub potwierdzenie Rezerwacji nie stanowią inaczej (np. poprzez wskazanie, że oferta jest bezzwrotna lub że brak jest możliwości zmian lub anulacji), Gość jest uprawniony do anulowania potwierdzonej Rezerwacji na nie mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej przewidzianego pobytu, co skutkuje tym, że wpłacone przez Gościa należności z tytułu zadatku lub ceny zostaną zwrócone w ciągu 21 dni roboczych. Anulowanie Rezerwacji winno nastąpić na piśmie (na adres do doręczeń Obiektu, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu) lub w formie e-mailowej na adres: recepcja@pensjonatgranada.pl.
 12. W przypadku, gdy Gość: (I) anuluje Rezerwację na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej przewidzianego pobytu lub (II) nie stawi się w Obiekcie w zaplanowanym dniu przyjazdu, wówczas zadatek nie podlega zwrotowi, nie ma także możliwości wykorzystania go w późniejszym terminie.
 13. Przewidziane w ustępach poprzedzających postanowienia ograniczające możliwość anulowania Rezerwacji lub zwrotu wpłaconych należności na poczet Rezerwacji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień Gościa dotyczących anulowania Rezerwacji i zwrotu wpłaconych należności, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ani uprawnień Gościa w sytuacji niewykonania umowy przez Obiekt, w tym uprawnień wynikających z wpłacenia zadatku.
 14. W zakresie nieobjętym ust. 13 powyżej, na wniosek Gościa Obiekt może również wyrazić zgodę na anulowanie Rezerwacji lub możliwość wykorzystania w późniejszym terminie wpłaconej przez Gościa należności, jeżeli po dokonaniu Rezerwacji i na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem terminu pobytu wystąpią udowodnione, nadzwyczajne okoliczności, na które Gość nie ma wpływu, spośród poniższych:
  a) śmierć osoby najbliższej dla Gościa;
  b) uszczerbek na zdrowiu lub nagła choroba Gościa lub innej osoby objętej Rezerwacją, uniemożliwiające przyjazd do Obiektu;
  c) zamknięcie dróg, odwołanie lotów, promów, autobusów lub pociągów, uniemożliwiające dotarcie do Obiektu w dniu rozpoczęcia pobytu, przy jednoczesnym braku alternatywnego połączenia pozwalającego na dotarcie do Obiektu w tym samym dniu;
  d) klęski żywiołowe, zamieszki, akty terrorystyczne, akty władzy publicznej ograniczające możliwość podróżowania, epidemie.
 15. Gość powinien udokumentować wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 14 lit. a)–c) powyżej. Okoliczności, o których mowa w ust. 14 lit. d) powyżej mogą zostać zweryfikowane przez Obiekt w oparciu o powszechnie dostępne źródła informacji.
 16. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość na mocy niniejszego paragrafu (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej).

§3 Doba hotelowa

 1. Gość określa termin pobytu w Obiekcie. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 dnia pierwszego i kończy o godzinie 10:30 dnia następnego, chyba że umowa obejmująca pobyt grupowy albo indywidualne potwierdzenie stanowi inaczej.
 3. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej w ramach dostępności Pokoi. Opłata za przedłużenie doby hotelowej przedstawia się według poniższej rozpiski:
  do godziny 12:00 – 10% wartości doby hotelowej
do godziny 15:00 – 30% wartości doby hotelowej
do godziny 18:00 – 50% wartości doby hotelowej
do godziny 21:00 – 70% wartości doby hotelowej
 4. Prośbę przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu Pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności Pokoju.
 5. Opiekunami Gościa są pracownicy Recepcji.

§4 Rejestracja pobytu

 1. Podstawą zarejestrowania pobytu Gościa w Obiekcie jest okazanie w Recepcji ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Osoby niezarejestrowane na pobyt w Obiekcie mogą przebywać gościnnie w wynajmowanym Pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 3. Gość nie może przekazywać Pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu (poprzednich pobytów) rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie.
 5. Obiekt może dokonać zablokowania środków na karcie płatniczej udostępnionej przez Gościa w celu dokonania Rezerwacji, w wysokości należności za cały pobyt, a także pobrać należności Obiektu z tej karty.
 6. Rezygnacja Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej nie wpływa na wysokość należności za pobyt, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowią inaczej.
 7. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 8. Podpisując kartę meldunkową, Gość może wyrazić zgodę na otwarcie rachunku pobytowego na potrzeby rozliczenia transakcji dokonywanych na terenie Obiektu podczas pobytu Gościa (np. dokonywania zakupów w barze, restauracji, korzystania z dodatkowo odpłatnych usług). Rachunek pobytowy jest przypisywany do numeru Pokoju Gościa. Obiekt może zażądać podania danych karty płatniczej Gościa oraz dokonać preautoryzacji karty płatniczej w celu zabezpieczenia zapłaty z tytułu zakupionych dodatkowo usług i towarów.
 9. Jeśli Gość wyrazi zgodę na otwarcie rachunku pobytowego, o której mowa w ust. 8 powyżej, Gość uzyskuje możliwość nabywania towarów lub usług w Obiekcie z terminem płatności odroczonym nie później niż do chwili wyrejestrowania pobytu. Nabyte przez Gościa podczas pobytu w Obiekcie towary lub usługi zostają dopisane do rachunku pobytowego Gościa. Aby skorzystać z opcji dopisania towarów lub usług do rachunku pobytowego, należy podczas nabywania towaru lub usługi:
  a) wyrazić personelowi Obiektu wolę dopisania należności za nabyte towary lub usługi do rachunku pobytowego,
  b) okazać personelowi Obiektu klucz do wynajmowanego Pokoju
  c) celem weryfikacji uprawnienia do nabywania towarów lub usług w ramach rachunku pobytowego, podać dodatkowe dane weryfikujące, tj. numer Pokoju lub nazwisko Gościa podane w karcie pobytowej podczas rejestracji pobytu w Obiekcie,
  d) podpisać rachunek potwierdzający nabycie towaru lub usługi wydrukowany przez personel Obiektu.
 10. Do nabywania towarów lub usług z wykorzystaniem rachunku pobytowego Gość może upoważnić inne osoby, w szczególności poprzez udostępnienie im klucza do Pokoju i dodatkowych informacji weryfikujących, o których mowa w ust. 9 lit. c) powyżej.
 11. Gość jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za zakupione towary lub usługi dopisane do jego rachunku pobytowego przed zakończeniem pobytu w Obiekcie albo niezwłocznie po przekroczeniu limitu określonego w ust. 14 poniżej, jeśli Gość w dalszym ciągu chce korzystać z rachunku pobytowego.
 12. Gość nie powinien udostępniać klucza do Pokoju wraz z dodatkowymi danymi weryfikującymi osobom, których Gość nie upoważnił do nabywania towarów lub usług z wykorzystaniem rachunku pobytowego. Gość powinien niezwłocznie powiadomić Recepcję Hotelu o utracie klucza do Pokoju.
 13. Wysokość nieuiszczonych zobowiązań z tytułu zapłaty za towary lub usługi nabyte w ramach rachunku hotelowego nie może wynosić więcej niż 1.000,00 PLN (tysiąc złotych). Nie jest możliwe dopisanie do rachunku pobytowego należności, jeśli po ich dopisaniu przekroczony zostanie limit wskazany w zdaniu poprzedzającym.

§5 Usługi hotelowe

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. Obiekt ma kategorię pensjonatu 3-gwiazdkowego (Obiekt nie jest hotelem).
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Obiekt zapewnia Gościom:
  » warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  » bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  » profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich usług świadczonych w Obiekcie,
  » wymianę pościeli i ręczników oraz wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń na życzenie Gościa,
  » sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Obiekt dołoży wszelkich starań, by w miarę możliwości złagodzić tę niedogodność.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  » udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  » budzenie o wyznaczonej godzinie,
  » przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Obiekcie,
  » zamawianie taxi.
 5. Goście mogą korzystać nieodpłatnie:
  » ze strefy Spa (basen, jacuzzi, sauny, grota solna),
  » z czytelni, sali zabaw, boiska, ogrodu, sprzętu ogrodowego, domku grillowego, placów zabaw, parkingu
  » z dostępu do Internetu.
  W przypadku grup istnieją odrębne restrykcje dotyczące możliwości korzystania z w.w. udogodnień. Ustalenia o zakresie czasu i udostępnionych atrakcji prowadzone są wyłącznie drogą mailową.
 6. Za dodatkową odpłatnością Goście mogą korzystać z innych usług dodatkowych oferowanych w Obiekcie na zasadach określonych w regulaminach korzystania z tych usług i cennikach udostępnianych Gościom przed rozpoczęciem korzystania z usług.
 7. Wyżywienie w formie bufetu może być spożywane wyłącznie w sali jadalnej, w której bufet jest oferowany. Zabronione jest wynoszenie żywności poza salę jadalną. Wyniesienie żywności może nastąpić za zapłatą ceny za to wyżywienie, po uzgodnieniu z personelem Obiektu.
 8. Dzieci w wieku poniżej 13 lat powinny korzystać z bufetu wyłącznie pod nadzorem pełnoletnich opiekunów, aby uniknąć poparzenia, skaleczenia lub odniesienia bądź spowodowania innej szkody.
 9. Wszelkie nietolerancje żywieniowe powinny być zgłaszane przez Gościa w Recepcji oraz – w trakcie posiłków – personelowi zajmującemu się podawaniem posiłków.

§6 Odpowiedzialność Gości

 1. Na terenie Obiektu dzieci w wieku poniżej 13 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni mogą ponosić odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu bądź odwiedzających go osób.
 3. Gość powinien poinformować Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W szczególności Gość powinien niezwłocznie poinformować Recepcję o jakichkolwiek szkodach w wynajmowanym Pokoju stwierdzonych po wejściu do Pokoju po zarejestrowaniu pobytu.
 4. Obiekt może obciążyć kartę płatniczą Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone przez niego szkody w Obiekcie lub tytułem zapłaty za towary lub usługi zakupione dodatkowo w trakcie pobytu, a nie zgłoszone lub nieuregulowane przez Gościa przed opuszczeniem Obiektu. Zgodę na preautoryzację karty płatniczej Gość może wyrazić podpisując kartę meldunkową. W takim przypadku Gość upoważnia Obiekt do dokonania czynności pobrania należności Obiektu z karty płatniczej.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 6. Każdorazowo opuszczając Pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany, zamknąć okna i wejściowe drzwi oraz sprawować staranną pieczę nad kartą dostępu do Pokoju.
 7. Zabronione jest używanie ręczników kąpielowych do czyszczenia obuwia oraz czyszczenia jakichkolwiek innych, zabrudzonych przedmiotów. Kategorycznie zabronione jest zabieranie ręczników i innych przedmiotów wyposażenia Pokoi po zakończeniu pobytu w Obiekcie.
 8. Zabronione jest wnoszenie alkoholu i innych napojów na teren restauracji, które nie zostały zakupione w Obiekcie.
 9. Gość zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu, jak i zaleceń oraz wskazówek zamieszczonych na regulaminach i informacjach rozwieszonych wewnątrz Obiektu i na jego terenie.

§7 Odpowiedzialność Obiektu

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Gościa szkody na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego. Zasady odpowiedzialności Obiektu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa określają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną powinny być składane przez Gościa do depozytu w Recepcji (należy wtenczas zapisać składane przedmioty i określić ich wartość oraz złożyć podpis z datą – zarówno Gościa jaki i recepcjonisty). Obiekt może odmówić przyjęcia tych rzeczy na przechowanie, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu Obiektu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
 3. Obiekt świadczy usługę przechowywania pojazdów na parkingach Obiektu. Parkingi są monitorowane, niestrzeżone. Podczas trudnych warunków pogodowych (zima, przymrozki), gość powinien odpowiednio przygotować na nie swój pojazd (opony zimowe, łańcuchy). Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe podczas ww. warunków pogodowych.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zwierzęta na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§8 Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w wynajmowanym Pokoju będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te staną się własnością Obiektu. Artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.

§9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w wynajmowanym Pokoju będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te staną się własnością Obiektu. Artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie.
 2. Obiekt ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa na przykład:
  a) pisemnie na adres do doręczeń Obiektu, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@pensjonatgranada.pl.
 4. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Obiekt. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożenia reklamacji.
 5. Obiekt ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Obiekt udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

§10 Polubowne (pozasądowe) sposoby rozpoznania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń i zasady dostępu do tychże postępowań

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Gościa, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/ wazne_adresy.php
 2. Gość będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Gość uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowych;
  b) Gość uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Gościem a Obiektem; informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  c) Gość może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Gościem a Obiektem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl;
  d) Gość może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/ consumers/odr/, ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 165, s. 1).

§11 Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Gości oraz innych osób przebywających na terenie budynku Obiektu i wokół budynku Obiektu na obszarze objętym monitoringiem (zwanych dalej: Danymi Osobowymi) jest GRANADA Pensjonat & SPA (zwana dalej również: Administratorem). Administrator może być również współadministratorem Danych Osobowych, o czym każdorazowo informuje Gości. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem do doręczeń, wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu lub pod adresem mailowym: biuro@pensjonatgranada.pl.
 2. W związku z procesem Rezerwacji i pobytem Gościa w Obiekcie Administrator przetwarza lub może przetwarzać Dane Osobowe:
  a) w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych łączącej Gości z Administratorem, a także w celu realizacji uczestnictwa Gości w programie lojalnościowym, jeżeli biorą w nim udział [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]; jeżeli w trakcie pobytu Goście będą nabywali dodatkowe usługi lub towary z opcją dokonania rozliczenia po zakończeniu pobytu w ramach rachunku pobytowego, w celu dokonania rozliczeń będą gromadzone dane o tych towarach lub usługach;
  b) dla wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych, rachunkowych i statystycznych [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO];
  c) dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu realizacji uczestnictwa klientów biznesowych w programie lojalnościowym, jeżeli osoba, której dane dotyczą nie jest uczestnikiem programu lojalnościowego, lecz korzysta z profitów wynikających z uczestnictwa w programie [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
  d) jeżeli Gość dokonał rezerwacji pobytu przez zewnętrzny portal rezerwacyjny (np. Booking) albo portal realizujący program motywacyjny dla pracowników, dane o pobycie mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy łączącej Administratora z operatorem takiego portalu (np. w celu dokonania rozliczeń, informowania o zgłoszonej reklamacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
  e) dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak marketing bezpośredni, obsługa reklamacji, dochodzenie lub obrona roszczeń, kontakt z Gośćmi w razie nieprzewidzianych zdarzeń (np. błędu przy realizacji płatności), archiwizacja, realizacja umów wiążących Administratora z innymi podmiotami, jeśli przetwarzanie Danych Osobowych jest w tym celu niezbędne, np. gdy Goście biorą udział w pobycie grupowym lub gdy jest to niezbędne do likwidacji szkody, cele administracyjne grupy przedsiębiorstw [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
  f) w celach marketingowych po zakończeniu pobytu w Obiekcie w oparciu o wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych lub jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w związku z wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną [art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO];
  g) dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dla względów bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz mienia poprzez monitoring wizyjny [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
  h) w celu świadczenia usług SPA (w tym w ramach usług gabinetu kosmetycznego) w oparciu o wyraźną zgodę Gościa udzieloną przed skorzystaniem z ww. usług [art. 9 ust. 2 lit. a) RODO].
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych w związku z uczestnictwem w programach lojalnościowych zawierają regulaminy programów lojalnościowych, z którymi Goście powinni zapoznać się przed przystąpieniem do programu lojalnościowego lub przed skorzystaniem z korzyści wynikających z uczestnictwa w programie lojalnościowym.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych w związku z korzystaniem z innych usług dodatkowych, jeżeli objęte są odrębnym regulaminem, są Gościom udostępniane przed skorzystaniem z ww. usług.
 5. Gość może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym informacji o promocjach, z wykorzystaniem łączności elektronicznej (e-mail, SMS). Nieudzielenie takiej zgody nie wpływa na możliwość korzystania z usług hotelowych Administratora.
 6. W budynku Obiektu oraz na terenie wokół budynku Obiektu stosowany jest monitoring za pomocą kamer monitoringu. Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych poprzez monitoring dostępna jest w Recepcji Obiektu.
 7. Informacja o obowiązku lub braku obowiązku podania Danych Osobowych, a także o skutkach niepodania Danych Osobowych, znajduje się każdorazowo w obowiązku informacyjnym, z którym Gość powinien zapoznać się przed dokonaniem określonej czynności związanej z podaniem Danych Osobowych. Podanie Danych Osobowych podczas dokonywania Rezerwacji jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania Rezerwacji i możliwości skorzystania z usług Obiektu. Jeśli Gość chce otrzymać fakturę VAT, obowiązek podania danych osobowych do faktury VAT i ich zakres wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wystawienie faktury VAT.
 8. Jeśli Gość bierze udział w pobycie grupowym albo dokonał Rezerwacji pobytu poprzez zewnętrzny portal rezerwacyjny, Dane Osobowe niezbędne do realizacji pobytu zostały przekazane Administratorowi przez organizatora pobytu grupowego albo operatora zewnętrznego portalu rezerwacyjnego. Zazwyczaj są to dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz informacje na temat zakupionej lub zarezerwowanej usługi.
 9. Obiekt powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom Danych). Z tego względu może być konieczne ujawnienie Danych Osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie podmiotom współpracującym przy świadczeniu usług hotelowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne (w tym obsługi Systemu), hostingowe, obsługi mailingu, ochrony, prawne, płatnicze, bankowe lub usługi marketingowe. Odbiorcą Danych Osobowych w procesie Rezerwacji w Systemie jest operator systemu płatności online tpay.pl. Dane Osobowe mogą zostać ujawnione ubezpieczycielowi Administratora, jeśli będzie to niezbędne dla likwidacji szkody. Jeżeli Gość bierze udział w pobycie grupowym, Dane Osobowe mogą zostać ujawnione organizatorowi pobytu grupowego, a jeśli Gość dokonał Rezerwacji pobytu poprzez zewnętrzny portal rezerwacyjny, dane o pobycie, w tym o złożonych reklamacjach, mogą zostać ujawnione operatorowi tego portalu. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 10. Co do zasady Dane Osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej przez Gościa z Administratorem. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Jeżeli Gość bierze udział w programie lojalnościowym Administratora lub korzysta z profitów programu lojalnościowego, Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas udziału w programie lojalnościowym i do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane Osobowe zawarte na dokumentach księgowych będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 11. Goście posiadają prawo:
  a) żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  b) sprzeciwu wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora;
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  d) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda.
 12. Powyższe uprawnienia można zmodyfikować w szczególności zgłaszając je na adres do doręczeń Obiektu lub poprzez adres e-mail: biuro@pensjonatgranada.pl.
 13. Gościom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. Gość powinien niezwłocznie informować Obiekt o zmianie swoich Danych Osobowych.
  a) Gość uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowych;
  b) Gość uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Gościem a Obiektem; informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  c) Gość może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Gościem a Obiektem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl;
  d) Gość może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/ consumers/odr/, ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 165, s. 1).

§12 Postanowienia dodatkowe

 1. Obiekt ma charakter wypoczynkowy. W związku z tym w Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. Goście powinni korzystać z usług Obiektu w sposób nienaruszający ciszy nocnej, a także z poszanowaniem prawa do spokojnego wypoczynku innych Gości. Goście powinni niezwłocznie zgłaszać w Recepcji zakłócanie ciszy nocnej przez innych Gości, aby umożliwić reakcję personelowi Obiektu. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług hotelowych Gościom naruszającym ciszę nocną pomimo interwencji pracowników Obiektu. Osoby takie zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu. W przypadku, gdy w związku z niedogodnościami spowodowanymi naruszeniem przez Gościa ciszy nocnej Obiekt obniży cenę pobytu innym Gościom na skutek złożonych przez nich reklamacji, Obiekt działając na podstawie i w granicach przepisów prawa powszechnie obowiązującego może dochodzić odszkodowania lub regresu od Gościa naruszającego ciszę nocną.

 2. Pobyt dzieci do lat 3 jest bezpłatny. W tym przypadku dzieci nie otrzymują pościeli ani ręczników. Nie mają również zapewnionego oddzielnego miejsca do spania.

 3. Obiekt akceptuje obecność zwierząt jedynie na terenie Domków i za dodatkową opłatą. Warunkiem możliwości pobytu zwierząt na terenie Domków jest uprzednie zgłoszenie tego faktu w momencie dokonywania Rezerwacji oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem pobytu ze zwierzętami, dostępnym w Recepcji Obiektu. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości, personelu oraz innych osób. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu i wokół Obiektu. W przypadku wprowadzenia na teren Obiektu niezgłoszonych zwierząt przez Gościa bądź przez osoby odwiedzające Gościa, Gość – poza opłatą, o której mowa powyżej – może zostać obciążony opłatą wynoszącą 500,00 PLN, tytułem kosztów związanych z oczyszczeniem i dearomatyzacją Pokoju, chyba że koszty usunięcia skutków pobytu takiego zwierzęcia w Pokoju będą wyższe.

 4. Na terenie Obiektu znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe na parkingach niestrzeżonych. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościowi jedno miejsce parkingowe na w.w. obszarach. Jeśli gość wynajmuje jeden Pokój, a dotrze na miejsce więcej niż jednym pojazdem, Obiekt nie ma obowiązku zapewniać miejsc parkingowych dla innych pojazdów.

 5. Korzystanie z usług Strefy SPA i gabinetu kosmetycznego wiąże się z uprzednią akceptacją odpowiednich regulaminów dostępnych w ww. punktach.

 6. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Zakazem objęte są również wszystkie Pokoje. W przypadku nierespektowania powyższego zakazu Gość może zostać obciążony opłatą w wysokości 500,00 PLN, tytułem dearomatyzacji Pokoju.

 7. Za zagubienie lub niezwrócenie po zakończeniu pobytu klucza do zamka Pokoju Gość może zostać obciążony opłatą w wysokości 200,00 PLN, tytułem kosztu wyrobienia nowego klucza.

 8. Ze względów bezpieczeństwa na obszarze Obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem Pokoi, zabronione jest posiadanie, przechowywanie lub używanie ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub iluminacyjnych, w tym sztucznych ogni (fajerwerków).

 9. Gościom nie wolno używać urządzeń i przedmiotów mogących powodować ryzyko związane z uszkodzeniem mienia hotelowego i innych Gości, w szczególności urządzeń mogących spowodować pożar lub zalanie. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabrania się zasłaniania lub wyłączania czujników dymu.

 10. Zabronione jest wchodzenie na parapety okienne oraz wchodzenie lub wychodzenie przez okna.

 11. Zakazuje się prowadzenia w Obiekcie akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

 12. Gość nie powinien powodować wydostawania się nieprzyjemnych zapachów z Pokoju, przeszkadzania w inny sposób, szkodzenia czy też irytowania pozostałych Gości.

 13. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w Pokojach lub ich wyposażeniu jakichkolwiek zmian.

 14. Dopuszczalne jest używanie w Pokoju czajników oraz innych urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu poszczególnych Pokoi.

 15. W budynku Obiektu obowiązuje zakaz poruszania się na rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach i innych urządzeniach transportu osobistego, a także zakaz używania dronów.

 16. Obiekt zaświadcza, że podczas nieobecności Gościa, żaden pracownik personelu nie ma prawa i nie wchodzi do wynajmowanego przezeń Pokoju (wyjątkiem jest wyraźne życzenie Gościa, by podczas jego nieobecności wykonać czynność wchodzącą w zakres usług świadczonych przez Obiekt). Z tego względu Obiekt nie odpowiada za mienie Gości pozostawione w Pokoju.

 17. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Obiektem jest sąd powszechny, określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 18. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022 r.