Regulamn obiektu

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to nam uniknąć nieprzyjemnych sytuacji oraz skoncentrować się na zapewnieniu komfortowego i miłego wypoczynku.

 

 1. „Granada Pensjona&Spa” prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych oraz turystycznych.
 2. Opłaty za zakwaterowanie w obiekcie oraz wyżywienie określa cennik usług stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960) oraz uregulowania należności za pobyt.
 4. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 10.00 następnego dnia.
 5. Śniadanie w formie bufetu serwowane jest w restauracji od godz. 8.00 – 10.00, obiadokolacja od godz. 17.00 – 19.00. Konsumpcja wyłącznie na terenie restauracji, w przeciwnym wypadku będziemy Państwa obciążać kwotą 20 zł od osoby.
 6. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu nie zakupionego w barze.
 7. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 30% od kwoty pobytu.
 8. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 9. Za przedłużenie przez gościa pobytu w godz. 10.00 – 20.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 20.00 – za całą dobę. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić do godz. 09.00. Przedłużeń dokonuje się w miarę istniejących możliwości.
 10. W przypadku nie wykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 11. Nie przyjmujemy gości ze zwierzętami domowymi.
 12. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie dozwolone jest na zewnątrz budynku, w miejscach do tego przeznaczonych. Kara za palenie w obiekcie wynosi 200zł.
 13. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
 14. W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.
 15. Osoby nie zameldowane w „Granadzie” mogą przebywać w pokoju hotelowym do godz. 22.00.
 16. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00. Każdy z Państwa otrzymuje klucz do pokoju, którym otwiera się również główne drzwi wejściowe.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia pomieszczeń. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 18. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, urządzeń technicznych na terenie obiektu, również zagubienie kompletu kluczy. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju, po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, „Granada” przechowa te przedmioty przez 7 dni.
 20. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
 21. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Kierownictwo obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
 23. „Granada” zobowiązana jest: Zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz tajemnicy informacji o przebywających gościach. Bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiekcie. Dokonywać niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.
 24. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 25. Regulamin obiektu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.granadapokoje.pl oraz na tablicy informacyjnej. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z odrębnymi regulaminami pomieszczeń tj. regulaminem siłowni, sali bilardowej, świetlicy oraz basenu dostępnymi do wglądu przy wejściach do tychże miejsc.
 26. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2010 r 27. Klienci „Granady” korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i BHP oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.